Weivat_webblogo

Teambuilding

Teambuilding genomförs för att skapa effektiva grupper där medarbetarskapet i gruppen ska belysas från olika håll och gruppens uppgifter klarläggas. Målet är att medlemmarna ska lära känna varandras styrkor och fallgropar för att skapa tillit till gruppen och dess mål. Gränsytor mellan gruppmedlemmar och mellan grupp och organisation utforskas i syfte att tydliggöra ansvar, befogenheter, mandat o.s.v.

Teambuilding genomförs med både nystartade grupper och med grupper som har arbetat ihop under en period.I det första fallet lägger vi vanligtvis fokus på att medarbetarna ska lära känna varandra samt hitta bra och effektiva samverkansformer. Konstruktiv konflikthantering, feedback samt mål och uppgiftsfokusering är exempel på områden som vi ofta arbetar med.

I det andra fallet kan ovan nämnda områden ingå men även att tydliggöra roller, arbeta med helhetssyn för att motverka revirtänkande och fokusera gruppens energi på "rätt" uppgifter.Exakt vilka moment som ingår styrs givetvis av gruppens och organisationens behov.
För att stödja en mer uthållig motivation är det vår strävan att stärka medlemmarnas känsla av kompetens, samhörighet och autonomi.

 

Vill du att vi kontaktar dig? Fyll i vårt kontaktformulär här >>